Over SIROSS

SIROSS is een onafhankelijk bureau voor ondersteuning van zoekacties op maat. SIROSS biedt services voor de verzorging van systematische literatuurzoekakties voor het Evidence Based onderbouwen van vraagstellingen. Daarnaast biedt SIROSS coaching om zelfstandig zoekakties uit te (leren) voeren en een transparante rapportage hiervan te verzorgen.

Wat zijn systematische literatuurzoekacties?

Systematische literatuurzoekacties zijn zoekacties die zorgen dat op een transparante, reproduceerbare manier de belangrijkste literatuur wordt verzameld die antwoord geeft op een specifieke klinische of wetenschappelijke vraag. Hierbij wordt stapsgewijs gezocht in meerdere databases. Bij de eerste stap wordt er naar informatie over het hoofdonderwerp gezocht. Hierna wordt het resultaat ingeperkt tot literatuur die gaat over de specifieke invalshoek die bij het hoofdonderwerp van belang is. Vaak volgen hierna nog verdere stappen om het resultaat in te perken en goed te laten aansluiten bij de geformuleerde vraagstelling. Bij deze manier van werken wordt per stap veel aandacht besteed aan de opbouw van deelverzamelingen van (gecontroleerde) trefwoorden van de database en “vrije tekstwoorden” uit titel en abstract. De vraagsteller wordt hierbij geraadpleegd in samenwerking met een analyse van zogenaamde sleutelpublicaties. De gecontroleerde mix van termen verzorgt de volledigheid van de zoekactie.

Bij klinische vragen wordt meestal gewerkt aan de hand van het PICO (Patient-Intervention-Comparison-Outcome) model. Bij wetenschappelijke vragen wordt gewerkt aan de hand van een door de onderzoeker geformuleerde hypothese.

Service ondersteuning bij literatuurzoekacties wordt vooral toegepast bij het schrijven van systematische reviews en bij het ontwikkelen van Evidence Based richtlijnen.

Contact
U kunt contact met ons opnemen via telefoon (06.2636.7124) of email.

Specialisatie
Nadere gegevens over Rikies achtergrond en ervaring kunt u lezen in haar Curriculum Vitae en lijst van Publicaties.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.